Language Assistance

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-727-6739.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-844-727-6739.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-844-727-6739

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-727-6739.

주의: 한국어를사용하시는경우,언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다. 1-844-727-6739 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսու մ եք հայ երեն,ապաձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լ եզվական աջակցու թյ ան
ծառայ ությ ուններ: Զանգահարեք 1-844-727-6739:

فراهمشمابرایرای گانب صورتزبانیت سهیلاتک نید،میگ فتگوفارسیزبانبهاگر:توجه .ب گ یری دت ماس6739-727-844-1ب ا.ب اشدمی

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-844-727-6739.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-844-727-6739 まで、お電話にてご連絡ください。

ب رقمات صل .ب المجانلكت تواف رال لغویةالمساعدةخدماتف إنال لغة،اذكرت تحدثك نتإذا :ملحوظة 1-844-727-6739 وال ب كم ال صم هات ف رق م( xxx-xxx-xxxx-1

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-844-727-6739 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្ន លួ គឺអាចមានសំរារ់រំបរអ្ើ នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-xxx-xxx-xxxx 1-844-727-6739។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-844-727-6739.

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-844-727-6739 पर कॉल करें।

เรยีน:ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้รีโทร1-844-727-6739.