Assistance for Hearing Impaired Patients

If you speak English and are hearing impaired, language assistance services, free of charge, are available to you. Deaf Community Advocacy Network: 1-248-332-3323.

» Jump to Language Assistance Services

 

Notice of Nondiscrimination and Accessibility Requirements

Discrimination is Against the Law

Aspen Surgery Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Aspen Surgery Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Aspen Surgery Center:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    1. Qualified sign language interpreters.
    2. Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    1. Qualified interpreters.
    2. Information written in other languages.

If you need these services, contact Rita Rohit, 925.937.8100.

If you believe that Aspen Surgery Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Kathy Trost, Aspen Administrator,
Aspen Surgery Center
133 La Casa Via Suite 150
Walnut Creek, CA. 94598
Phone: 925.937.8100 ext. 103
Fax: 925.937.0400
TDD: Deaf Community Advocacy Network: 1-248-332-3323
Email: KTrost@nshinc.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Kathy Trost is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

Language Assistance Services

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-312-463-2881.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-312-463-2881.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-312-463-2881.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-312-463-2881 번으로 전화해 주십시오.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-312-463-2881.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

1-312-463-2881.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-312-463-2881.

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-312-463-2881.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-312-463-2881.

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-312-463-2881 تماس بگیرید.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-312-463-2281 まで、お電話にてご連絡ください。

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-312-463-2881.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-312-463-2881. ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-312-463-2881។

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-312-463-2881

 

» Jump to Nondiscrimination Notice